Saltar para: Posts [1], Pesquisa e Arquivos [2]Olá a todos!

Terça-feira, 05.02.08

Aa ttooddaass aass mminnhhaass

 vvissittaass ddeesseejjoo

uummaa  tteerrççaa--ffeeiirraa  mmuuiittoo ggoorrddaa, ttooddaa  aa

 ddoobbrraarr!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

 

Autoria e outros dados (tags, etc)

publicado por Filomena às 11:06